การเตรียมความพร้อมเยาวชน…เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย อาจารย์เชน จตุพล ชมภูนิช