พบกิจกรรมสัมมนา-เสวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการศึกษานานาชาติ